Załatwianie spraw w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej

  Załatwianie spraw w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej

  Aktywny spis treści:
   
   
   
   

  I. Właściwość miejscowa organów, tj. Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej, podległych mu Naczelników: Urzędu Celnego w Białej Podlaskiej, Urzędu Celnego w Lublinie i Urzędu Celnego w Zamościu została określona w następujących aktach prawnych:

  1. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1404 z późn. zm.).
  2. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. nr 180, poz. 1404).
  3. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 481).

  II. Właściwość rzeczowa i sposób załatwiania spraw wynika w szczególności z przedstawionych poniżej przepisów:

  1. W sprawach celnych:

  • ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 727),
  • rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L 302.1 z dnia 19 października 1992 r. z późn. zm.),
  • o rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. U. UE L 253.1 z dnia 11 października 1993 r. z późn. zm.).
  Informacje szczegółowe o trybie załatwiania spraw w sprawach celnych uzyskać można w Wydziale Przeznaczeń Celnych tel. 83 342 74 42 i Referacie Obsługi Przedsiębiorców tel. 83 344 98 32.

  2. W sprawach podatkowych w zakresie podatków importowych:

  • ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. Nr 177 z 2011 r., poz.1054 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity w Dz. U. 2014 r., poz. 752 z późn. zm.).
  Informacje szczegółowe o trybie załatwiania poszczególnych spraw podatkowych w zakresie podatków importowych uzyskać można w Wydziale Przeznaczeń Celnych tel. 83 342 74 42.

  3. W sprawach podatku akcyzowego:

  • ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 r., poz. 752 z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 221),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 332).
  Informacje szczegółowe o trybie załatwiania spraw w zakresie podatku akcyzowego uzyskać można w Wydziale Akcyzy i Gier tel. 83 342 74 33.

  4. W sprawach gier:

  • ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. nr 201, poz. 1540 z późn. zm.)
  Informacje szczegółowe o  trybie załatwiania spraw w zakresie gier hazardowych uzyskać można w Wydziale Akcyzy i Gier tel. 83 342 74 33.

  5. W sprawach dotyczących transportu drogowego:

  • ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.).
  Informacje szczegółowe o trybie załatwiania spraw w zakresie transportu drogowego uzyskać można w Wydziale Przeznaczeń Celnych tel. 83 342 74 42.

  6. W sprawach egzekucyjnych:

  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1619),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).
  Informacje szczegółowe o trybie załatwiania spraw w zakresie postępowania egzekucyjnego uzyskać można w Wydziale Egzekucji tel. 83 344 98 07.

  7. W sprawach likwidacji towarów:

  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1015 z późn. zm.).
  Informacje szczegółowe o trybie załatwiania spraw w zakresie likwidacji towarów uzyskać można w Wydziale Likwidacji Towarów tel. 83 344 98 85.

  8. W sprawach karnych skarbowych:

  • ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks Karny Skarbowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 186 z późn. zm.),
  • ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.).
  Informacje szczegółowe o trybie załatwiania spraw w zakresie postępowania karnego skarbowego uzyskać można w Referacie Dochodzeniowo-Śledczym tel.83 342 75 60.

  III. Należy pamiętać, że:

  • W zakresie spraw administracyjnych obowiązuje ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r., poz. 1628 z późn.zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. nr 187, poz. 1330).
  • W sprawach skarg i wniosków stosuje się ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 13:42 Data ostatniej modyfikacji: 12.06.2015 15:28
  Autor: Iwona Kurowska Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Marcin Czajka
  Rejestr zmian