Zamówienia publiczne

  Zamówienia publiczne

  W Izbie Celnej w Białej Podlaskiej zamówień publicznych dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.), gdzie zostały szczegółowo określone zasady i tryby udzielania zamówień publicznych.

  Podstawowymi trybami udzielania zamówień zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, są:

  •    przetarg nieograniczony
  •    przetarg ograniczony.

  Zamawiający po spełnieniu wymagań określonych w ustawie może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej.

  Prace komisji przetargowych regulowane są Decyzją nr 51 Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie określenia organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowych powoływanych w celu przygotowania oraz przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

  Udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro dokonuje się z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o zasady określone w Decyzji nr 69 Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z dnia 28 października 2015 r. w sprawie zasad przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz ich kontroli w Izbie Celnej w Białej Podlaskiej i podległych urzędach celnych.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.05.2015 Data publikacji: 20.05.2015 14:38 Data ostatniej modyfikacji: 28.12.2015 09:28
  Autor: Andrzej Lutyński Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Marcin Czajka
  Rejestr zmian