Zbędne składniki majątku

  Zbędne składniki majątku

  Zbędne składniki majątku

  Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. 2010 nr 114 poz. 761) jako zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:
  1. nie są i nie będą mogły być wykorzystane w realizacji zadań związanych z działalnością jednostki lub
  2. nie nadają się do współpracy ze sprzętem używanym w jednostce, a ich przystosowanie byłoby technicznie lub ekonomicznie nieuzasadnione, lub
  3. nie nadają się do dalszego użytku, a ich naprawa byłaby nieopłacalna.
  Za zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego należy rozumieć składniki rzeczowe majątku ruchomego, które:
  1. posiadają wady lub uszkodzenia, których naprawa byłaby nieopłacalna, lub
  2. zagrażają bezpieczeństwu użytkowników lub najbliższego otoczenia, lub
  3. które całkowicie utraciły wartość użytkową, lub
  4. które są technicznie przestarzałe, a ich naprawa lub remont byłyby ekonomicznie nieuzasadnione.
  Po zakwalifikowaniu przez kierownika jednostki składnika rzeczowego majątku ruchomego do kategorii majątku zbędnego lub zużytego, którego wartość jednostkowa przekracza równowartość w złotych kwoty 300 euro, jednostka zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o ww. składnikach.
   
  Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego mogą być przedmiotem sprzedaży, oddania w najem lub dzierżawę, nieodpłatnego przekazania oraz darowizny, jednak co do zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego o znacznej wartości mogą być przedmiotem darowizny, jedynie w sytuacji, jeżeli ich sprzedaż nie dojdzie do skutku.
   
  Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, niezagospodarowane w sposób, o którym mowa powyżej mogą być zlikwidowane.
   
  Zasady zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego uregulowane są:
   
  • Decyzją Nr 26 Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z dnia  30 marca 2012 r. w sprawie  powołania Komisji do oceny przydatności zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego do dalszego użytkowania;
  • Decyzją Nr 79 Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z dnia 13 października 2010 r. w sprawie  powołania Komisji przetargowej do spraw zagospodarowania zbędnych lub zużytych składników majątku ruchomego;
  • Decyzją Nr 48 Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej z dnia 13 maja 2010 r. w sprawie  powołania Komisji likwidacyjnej do przeprowadzania likwidacji zużytych składników majątku ruchomego;
  • Decyzja Nr 97 Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej  z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia i eksploatacji Elektronicznego Programu Inwentarzowego.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 15.05.2015 12:45 Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2016 12:27
  Autor: Andrzej Lutyński Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Marcin Klimek
  Rejestr zmian