Majątek Izby Celnej w Białej Podlaskiej

  Majątek Izby Celnej w Białej Podlaskiej

  Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Izba Celna w Białej Podlaskiej obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne, a także inne prawa mające wartość pieniężną, w tym m.in. aktywa finansowe.
   
  Poniżej przedstawiono wartość aktywów trwałych Izby Celnej w BIałej Podlaskiej na dzień 31.12.2016 r. na podstawie jej bilansu sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz według wzoru określonego w załączniku nr 5 dorozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 289 z późniejszymi zmianami).

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 12.05.2015 Data publikacji: 12.05.2015 08:34 Data ostatniej modyfikacji: 24.02.2017 12:27
  Autor: Grzegorz Niedźwiedź Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Marcin Czajka
  Rejestr zmian