Status prawny

  Status prawny

  Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz naczelnicy podległych urzędów celnych w Białej Podlaskiej, Lublinie i Zamościu są terenowymi organami administracji rządowej podporządkowanymi Ministrowi Finansów, wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej w województwie lubelskim (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie – Dz. U. Nr 31, poz. 206 z późn. zm.).
   
  Dyrektor Izby Celnej w Białej Podlaskiej oraz naczelnicy podległych urzędów celnych w Białej Podlaskiej, Lublinie i Zamościu są organami Służby Celnej, realizującymi w szczególności zadania organów celnych i organów podatkowych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej – tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1404, z późn. zm.).
   
  Właściwość miejscowa organów Służby Celnej w sprawach postępowań celnych, dozoru celnego i kontroli celnej została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 192 z późn. zm.).
   
  Właściwość miejscowa organów Służby Celnej w zakresie akcyzy została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi do wykonywania zadań w zakresie akcyzy na terytorium kraju (tekst ednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 332).
   
  Właściwość miejscowa organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 481).
   
  Właściwość miejscowa Dyrektora Izby Celnej w Białej Podlaskiej do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowej i loterii promocyjnej została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowe i loterii promocyjnej  (Dz. U. Nr 114, poz. 767).
   
  Izba Celna w Białej Podlaskiej wraz z podległymi urzędami celnymi została utworzona na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. Nr 180, poz. 1404).
   
  Organizację izb celnych i urzędów celnych określa statut, nadany w drodze zarządzenia przez Ministra Finansów – zarządzenie Nr 28 Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (tekst jednolity: Dz. Urz. MF z 2014 r., poz. 56, z późn. zm.).
   
  Izba Celna w Białej Podlaskiej  jest jednostką budżetową, czyli jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa. Izba Celna w Białej Podlaskiej prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 13.05.2015 Data publikacji: 13.05.2015 14:55 Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2015 09:36
  Autor: Iwona Kurowska Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Marcin Czajka
  Rejestr zmian